Cenník

MUDr. Dana Šolcová, DIADAN, s.r.o. Košice, Brigádnická 2, Košice

Cenník pre samoplatcov a cenník výkonov nehradených z verejného zdravotného poistenia     platný od 1.2.2023

Názov výkonu Cena k úhrade
 Vyšetrenia na vlastnú žiadosť
1 Odber venóznej krvi – samoplatca 3,00 €
2 Odber kapilárnej krvi – samoplatca 1,00 €
3 Vyšetrenie nedispenzarizovaného pacienta (neakútny stav) – samoplatca 30,00 €
4 Konzultácia zdravotného stavu v špecializovanej odbornej ambulancii, posúdenie dokumentácie „second opinion“ na žiadosť pacienta 50,00 €
5 EKG vyšetrenie na vlastnú žiadosť s popisom 10,00 €
6 Aplikácia doneseného lieku na žiadosť pacienta, ordinované iným lekárom 2,00 €
7 Predoperačné vyšetrenie pred operačným výkonom nehradeným zo zdravotného poistenia 50,00 €
8 Vyšetrenie HbA1C metódou PoCT na ambulancii 10,00 €
Vystavenie posudkov a potvrdení a iné
8 Potvrdenie o diagnóze a liečbe pre cestu lietadlom v anglickom jazyku 5,00 €
9 Vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti k vodičskému preukazu – diabetologické potvrdenie 10,00 €
10 Vystavenie lekárskeho posudku (ÚPSVaR, súdy, zamestnávateľ, komerčné poisťovne) 20,00 €
11 Vydanie lekárskeho potvrdenia pre potreby súdu, poisťovne a  iné inštitúcie na žiadosť pacienta 10,00 €
12 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely – krátka lekárska správa 5,00 €
13 Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 15,00 €
14 Záznamník diabetika 2,00 €
15 Záznamník selfmonitoringu 2,00 €
16 Poplatok za kopírovanie formát A4 (za každú stranu) 0,50 €
17 Vystavenie duplikátu nálezu pri strate za žiadosť pacienta 1,00 €
18 Odoslanie výsledkov vyšetrenia poštou 3,00 €

Cenník je spracovaný v zmysle platnej legislatívy: Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, Zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-25/2008-OL, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov, Zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.